Audit

Uvedená služba je určená pre klientov, ktorý majú zákonom stanovenú povinnosť overiť účtovnú závierku spoločnosti audítorom a tiež pre tých klientov, ktorý chcú mať istotu o správnosti vedenia svojho účtovníctva a chcú čo najpresnejšie hodnotu svojich aktív a záväzkov k danému dátumu a v neposlednom rade poskytnúť ostatným subjektom nezávislý a verný obraz o účtovníctve celej spoločnosti.