Naše služby

Vedenie účtovníctva

Poskytujeme službu vedenie účtovníctva podľa platných slovenských predpisov. Vedenie účtovníctva vykonávame na základe zmluvy uzavretej s klientom. 
Pri poskytovaní tejto služby máte pridelenú účtovníčku, ktorá spracováva Vaše účtovníctvo a zároveň s Vami komunikuje. 
Vašou jedinou starosťou bude doručiť nám včas Váše účtovné doklady.  Služba vedenie účtovníctva zahŕňa v sebe aj službu daňového poradcu, ktorý 
Vám bude k dispozícii za účelom zastupovania pri daňovej kontrole ako aj za účelom optimalizácie Vašich daňových odvodov v rámci zákonov platných v SR. 
Účtovníctvo poskytujeme na základe uzavretej zmluvy, na základe ktorej preberáme zodpovednosť za chyby, ktoré by sme Vám mohli spôsobiť vedením účtovníctva. 
Na tieto účeli má naša spoločnosť uzavreté poistenie. Účtovníctvo vedieme v software PROLUC. Účtovníctvo je možne viesť aj vo vašich priestoroch a na vašom počítači 
prostredníctvom vzdialeného prístupu. V tomto prípade je možná napr. spolupráca spôsobom, že vy ako klient si môžete sám vystavovať a evidovať faktúry 
a naša účtovníčka sa pripojí do vašej firmy a doklady zaúčtuje. 

V rámci vedenia účtovníctva ponúkame tieto služby : 
-priebežná vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva 
-spracovanie a podanie priznania k DPH prípadne podanie súhrnného výkazu 
-nastavenie účtovných výstupov ( účtovných zostáv a reportov) podľa požiadaviek klienta
-priebežné účtovné a daňové poradenstvo
-vypracovanie daňového priznania vrátane príloh a jeho podanie na daňový úrad 
-zostavenie účtovných závierky podľa slovenských zákonov 
-zverejnenie účtovnej závierky v zbierke listín ( len pri právnických osobách)
-zastupovanie klienta pred správcom dane

Spracovanie miezd

Pri spracovaní miez zamestnancov pre Vás zabezpečíme:

-Vyhotovenie pracovnej zmluvy
-Vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti
-Vyhotovenie dohody o vykonaní práce
-Výpočet miezd podľa evidencie dochádzky
-Vyhotovenie výplatných listín
-Vedenie mzdových listov
-Spracovanie mesačných výkazov do poisťovní
-Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
-Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde
-Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
-Vystavenie zápočtového listu
-Vypracovanie štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej     činnosti
-vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti

Audit

Uvedená služba je určená pre klientov, ktorý majú zákonom stanovenú povinnosť overiť účtovnú závierku spoločnosti audítorom a tiež pre tých klientov, 

ktorý chcú mať istotu o správnosti vedenia svojho účtovníctva a chcú čo najpresnejšie hodnotu svojich aktív a záväzkov k danému dátumu a v neposlednom rade 

poskytnúť ostatným subjektom nezávislý a verný obraz o účtovníctve celej spoločnosti.


Daňové poradenstvo


Komplexné služby v oblasti daňového poradenstva, od konzultácií až po zastupovanie pred správcom dane a daňový audit.


 • Daňové poradenstvo podľa jednotlivých druhov daní pre právnické a fyzické osoby.


 • Odborné stanoviská na posúdenie daňových aspektov významných hospodárskych operácií.


 • Konzultácie o súvisiacich predpisoch v kombinácii s daňovými povinnosťami klienta.


 • Daňové plánovanie.


 • Daňový audit – podrobná dokladová kontrola účtovníctva a vyčíslenie základu dane.


 • Vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby,dani z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, atď


 • Zastupovanie pred správcom dane pri daňovom konaní (registrácie, podanie žiadostí, pomoc pri obhajobe pri daňovej kontrole a pod.)


 • Aplikácia medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.


 • Služby v oblasti fúzií a akvizícií u domácich aj zahraničných klientov.


 • Vypracovanie kompletnej agendy pre vedenie daňových súdnych sporov.


 • Informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov.


 • Vybavovanie vrátenia DPH zahraničným osobám.