Spracovanie miezd

Pri spracovaní miez zamestnancov pre Vás zabezpečíme:

-Vyhotovenie pracovnej zmluvy
-Vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti
-Vyhotovenie dohody o vykonaní práce
-Výpočet miezd podľa evidencie dochádzky
-Vyhotovenie výplatných listín
-Vedenie mzdových listov
-Spracovanie mesačných výkazov do poisťovní
-Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
-Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde
-Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
-Vystavenie zápočtového listu
-Vypracovanie štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej     činnosti
-vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti